دعا

برایت چه بخواهم زخدا؟؟؟

بهتر از اینکه خودش پنجره باز اتاقت باشد،

عشق محتاج نگاهت باشد،

خلق،لبریز دعاییت باشد،

و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد که همین نزدیکیست.

/ 82 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرمه

دنیای عجیبی شده است !!! برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم و به حرف راست که میرسیم می شود جان تــو …

شایسته

سلام _____$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپمممممممم _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$$$$ _ديرنكني ها____€._______________ $$$$$ ____بدوووووو___€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~

گلشن

فهیمه منم قبول دارم گل][قلب][گل]

مريم پارسا

سلام فهيمه جووووووون نوشته هات خيلي قشنگ بووووووووود [ماچ]

حمید

در خالصانه ترین گوشه قلبم، آنجا که خبر از تاریکیست؛ یاد تو همیشه می درخشد.

محمد

از این خوشم اومد[گل]

سحر

ميدوني قشنگي زندگي به چيه؟ به اينکه وقتي تو سرگرمه لحظه هاي خودتي يکي تو لحظه هاش داره واسه قشنگي لحظه هاي تو دعا ميکنه![گل]

سارا

واقعا زیباست فهیمه جون ممنون[قلب][ماچ]