# دعا

دعا

دعا میکنم در ماه محرم حسین ضامن دعاهایت وعباس مشکل گشایت وسجاد مرهم دردهایت و مهدی زهرا سایبان دلت باشد
/ 1 نظر / 11 بازدید