# عمومی

تنهایی

وقتی خود را از دست میدهم،میفهمم معنی واقعی تنهایی را وقتی میبینم از خود دور هستم،هیچ جایی مرا پیدا نمیکند
/ 11 نظر / 10 بازدید